За нас

АДА ФАЛКЕ е фирма која обезбедува услуга изнајмување на преносни тоалети и одржување хигиена на истите со специјални возила; достава при нарачка и подигање при одјава.

Поседуваме соодветна опрема за овој вид на комунална дејност, односно мобилни тоалети и специјални возила са собирање и одвод на отпадни води.
Одложување на отпадните води се спроведува на законски регулирани места според договор со ЈП Водовод и Канализација.

Поседува стручност и искуство за изнајмување и одржување хигиена на преносни тоалети и тоа со единствена цел – висок квалитет на услуга и високо ниво на хигиена во овој бизнис.
Оваа дејност ни овозможува да придонесеме во одржување на чиста животна средина и да бидеме алка во синџирот “грижа за јавното здравје”.

Секогаш спремни за соработка.

Наша мисија

Ние, со нашата дејност да обезбедиме значителен придонес и Р. Македонија да го зголеми нивото на свесност кај своето население за почит кон средината во која живее со што ќе дојде до ниво на задоволивување на Европските законски еколошки регулативи, по однос на прашањето за заштита на животна средина

Наша визија

Со континуитет и професионалност во работењето во областа менаџирање на преносни тоалети да овозможиме застапеност и употреба на истите на сите локаци каде што има потреба од функционален санитарен јазол, што е, впрочем, основен услов за обезбедување хигиена.

Scroll Up