УСЛУГИ

Изнајмување и одржување хигиена на преносни тоалети

Преносните тоалети можат да бидат изнајмени на подолг или пократок временски период. Истите, откако ќе бидат изнајмени потребно е да се одржуваат чисти. Периодот на чистење на тоалетите е на неделно ниво и зависи од бројот на лица кои го упоребуваат.

Одржување хигиена на еден тоалет подразбира

  • Црпење на отпадните фекални води од резервоарот на тоалетот
  • Чистење и дезинфекција на внатрешната и надворешната страна, како и на резервоарот за фекалии
  • Полнење на резервоарот со еколошки разградлива дезинфекциона течност и ароматизер
  • Одведување на отпадните фекални води во прочистителни станици со закон регулирани
Scroll Up