Колку Мобилни Тоалети Ми Се ПОТРЕБНИ?

Потребен број на преносни тоалети

Градежни објекти:

1 (еден) тоалет е доволен за десет работника за 40 часа работно време во текот на една работна недела. За секои наредни 10 работника е потребен плус 1 (еден) тоилет.

Манифестации:

За количината на тоалети која ви е потребна при организирање на масовни настани со определено времетраење можете да се информирате од табелата подолу аплицирана:

 

Број на часови на настанот

Посетители

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

часа

часа

часа

часа

часа

часа

часа

часа

часа

часа

0 -50

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

50 - 100

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

100 - 250

3

3

3

3

4

4

4

4

6

6

250 - 500

4

4

4

6

6

6

8

8

8

8

500 - 750

4

4

6

6

6

8

8

8

10

10

750 - 1000

6

6

6

8

8

8

12

12

12

12

2000

8

8

8

8

8

12

12

12

12

16

3000

8

8

10

10

10

12

16

16

20

20

4000

8

8

12

12

16

16

20

24

24

28

5000

12

12

12

16

20

30

30

30

30

34

6000

12

12

16

16

20

30

30

36

36

40

7000

12

12

16

20

30

32

40

40

52

52

8000

12

12

20

24

32

32

40

44

48

54

9000

16

16

24

28

40

40

52

52

60

64

10000

16

16

28

40

40

52

52

60

60

72

Оваа табела е направена за однос 50/50 машки/женски посетители и не е предвиден сервис на тоалетите во текот на настанот.

Доколку на настанот се точи алкохол количината на тоалети треба да се зголеми за 13%.

Корисни
Информации за Вас!
  (c) Copyright 2008 Ada Falke